I kao organizacija civilnog društva, i kao pojedinke/ci, očekujemo i podrazumevamo da država u okviru demokratskog sistema poslove koji su joj povereni obavlja na transparentan i zakonit način. Očekujemo i podrazumevamo i da se državni organi pridržavaju jasno definisanih procedura koje omogućavaju lako i efikasno učešće svih grupa zainteresovane javnosti u kreiranju i sprovođenju javnih politka, zakona i propisa, donošenju odluka koje oblikuju život zajednice.

Da se ova načela ne poštuju baš uvek i/ili da njihova primena u dosta slučajeva nije vidljiva udruženjima, kao jednoj od grupa zainteresovane javnosti, i utisak je i, nažalost, činjenica.

Protekle godine, u okviru oblasti u kojoj delujemo, bili smo uključeni u jedan od procesa koji bi morao da bude transparentan i zakonit – u proces izrade nacrta izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja koji je pokrenulo i vodilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kako je to izgledalo i šta smo sve uradile kako bi ustanovile da li je proces zaista takav kakav bi morao da bude – transparentan i zakonit, rešile smo da hronološki objavljujemo ovde, na našem sajtu (članak pod nazivom: Blog uživo). Mehanizme i alate koje smo koristile i primere predstavki koje smo upućivale državnim organima, objedinile smo u info-priručniku “Kako smo reagovali na nepravilnosti u procesu izmene zakona?”.

Ono što nam se učinilo da je važno i što smo, kroz kontakte sa drugim organizacijama civilnog društva, shvatile da može biti korisno, jeste set informacija o radnoj grupi – jednom od mehanizama uključivanja zainteresovane javnosti u procese izrade predloga dokumenata javnih politika i propisa.

Naime, Vlada RS u januaru 2020. godine usvojila je poseban podzakonski akt – smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe. Trenutno, ove smernice nisu obavezujuće.

Kroz kampanju RADNE GRUPE: Šta piše u “Smernicama”? želja nam je da skrenemo pažnju na neophodnost obaveznog sprovođenja jasno definisanog postupka izbora predstavnika/ca organizacija civilnog društva u rad radnih grupa. Kreirali smo 5 informativnih postova sa idejom da istaknemo važnost transparentnog sprovođenja ovog postupka, ali i aktivnijeg uključivanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ove procese.

Kampanju ćemo realizovati na našim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Kampanja  RADNE GRUPE: Šta piše u “Smernicama”? sprovodi se u okviru projekta “Kako uticati na transparentan i zakonit rad organa državne uprave?”, koji se realizuje uz podršku Trag fondacije, u okviru programa Mobilizacijski fond.