Zakon o dobrobiti životinja donet je 2009. godine i prvi je poseban zakon u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Pojedini aspekti zaštite životinjskog sveta regulisani su i drugim aktuelnim propisima: Zakonom o divljači i lovstvu, Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Zakonom o veterinarstvu.

Budući da je veći deo odredbi Zakona u primeni već 14 godina, od februara meseca 2023. godine ponovo je aktuelno pitanje izmena i dopuna ovog pravnog akta.

Naše udruženje aktivno deluje u oblasti zaštite dobrobiti životinja pa smo odlučili da i kreiranjem ove stranice damo doprinos rešavanju pojedinih pitanja koja su vezana kako za primenu postojećih zakonskih odredbi, tako i za potrebu unapređenja i dopune samog Zakona.

Tekst počinje kratkim pregledom Zakona, a zatim se hronološki navode aktivnosti na koje smo reagovali ili ih inicirali, počevši od februara 2023. godine.

– – – – – – – – – –

05.01.2024. Upravnom inspektoratu uputili smo i Molbu za obaveštenje o postupanju po našoj drugoj inicijativi za vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – zbog nepoštovanja propisa o kancelarijskom poslovanju, takođe podnetoj 09.11.2023.
Molba za obaveštenje o postupanju – Inicijativa za vanredni inspekcijski nadzor – kancelarijsko poslovanje

05.01.2024. Budući da od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravnog inspektorata nismo dobili nikakvu povratnu informaciju o Inicijativi za vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zbog nepravilnosti u sprovođenju procesa izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja, koju smo podneli 09.11.2023., ovom inspektoratu upitili smo Molbu za obaveštenje o postupanju po našoj predstavci.
Molba za obaveštenje o postupanju – Inicijativa za vanredni inspekcijski nadzor – nepoštovanje propisa koji regulišu procese izmena i dopuna zakona

09.11.2023. Kako bi ukazali na važnost poštovanja načela zakonitosti u radu državnih organa, istog dana Upravnom inspektoratu podneli smo i inicijativu za vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zbog uočenih nepravilnosti u radu koje su vezane za pravila o kancelarijskom poslovanju.
Inicijativa za vanredni inspekcijski nadzor – kancelarijsko poslovanje

09.11.2023. Zbog nepravilnosti koje smo utvrdili u sprovođenju procesa izmene i dopune Zakona o dobrobiti životinja, pre svega u primeni propisa u upravnom postupku i propisa o državnoj upravi, 9. novembra podneli smo Upravnom inspektoratu inicijativu za vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Inicijativa za vanredni inspekcijski nadzor – primena propisa u upravnom postupku

09.11.2023. Budući da nismo dobili odgovor na Žalbu koju smo 15. juna uputili Ministarstvu, a u kojoj smo zbog brojnih propusta tražili ukidanje Rešenja o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona i izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja i sprovođenje ponovnog postupka za njeno obrazovanje, 9. novembra Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vladi Republike Srbije uputili smo Zahtev za donošenje rešenja po ovoj Žalbi.
Zahtev za donošenje rešenja po Žalbi

25.10.2023. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo nam je odgovor i na treći Zahtev, u kome nas je samo obavestilo o donetim Rešenjima za postojeću Radnu grupu, od 17. i 23. februara 2023. godine.
Tekst Odgovora na Zahtev

20.10.2023. Istog dana, dostavljen nam je i odgovor na Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja od 10. oktobra, u kome nas je Ministarstvo obavestilo da, iako je naša članica istupila iz Radne grupe, novo Rešenje u skladu sa ovom izmenom u sastavu radnog tela, nije doneto.
Tekst Odgovora na Zahtev

20.10.2023. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem mejla dostavilo nam je odgovor na Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja od 9. oktobra, u kome nas je obavestilo da su do sada održana samo 2 (dva) sastanka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja – prvi 16. juna i drugi 7. jula, oba u prostorijama Poljoprivrednog kluba u Beogradu. Dostavljen nam je i Zapisnik sa prvog sastanka, budući da je jedino on zvanično usvojen.
Tekst Odgovora na Zahtev
Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe

11.10.2023. Kako je 13. jula na email adrese predstavnika/ca Ministarstva i članova/ica Radne grupe poslato obaveštenje jedne od članica, a u kome se, pozivajući se na raniji dogovor, Ministarstvu dostavljaju imena predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji bi predstavljali OCD u drugoj radnoj grupi koja će se baviti izmenama i dopunama celog Zakona o dobrobiti životinja, od Ministarstva smo zatražili odgovor da li je oformljena još jedna radna grupa.
Tekst Zahteva

10.10.2023. U drugom Zahtevu, Ministarstvo smo zamolili da nas informiše da li je doneto novo Rešenje o formiranju Radne grupe, s obzirom da je njen sastav promenjen nakon što je naše udruženje donelo i dana 29. jula Ministarstvu dostavilo Odluku o istupanju iz ovog radnog tela.
Tekst Zahteva

09.10.2023. Budući da na naš dopis i Odluku o istupanju iz Radne grupe nismo dobili nikakav odgovor, odlučili smo da od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatražimo dodatne informacije. Pripremili smo i uputili tri zahteva za pristup informaciji od javnog značaja; u prvom upućenom 9. oktobra zamolili smo ih da nam odgovore koliko je ukupno održano sastanaka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, kog datuma i u kom formatu su ovi sastanci održani i sa kojim Dnevnim redom. Zatražili smo i zapisnike sa svih sastanaka koji su do sada održani.
Tekst Zahteva

29.07.2023. Ministarki Jeleni Tanasković, kao predsednici, i članovima i članicama Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja dostavljamo Informaciju o istupanju članice udruženja “POP – podrška, obrazovanje, pravo” iz ovog radnog tela, sa pratećim obrazloženjem.
Tekst Informacije o istupanju iz Radne grupe

26.07.2023. Na četvrtoj sednici Skupštine, naše udruženje donosi Odluka o istupanju iz Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja.
Tekst Odluke

19.07.2023. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u odgovoru na naš dopis od 30.06., obaveštava nas da ono nije u mogućnosti da, u skladu sa Smernicama, inicira uključivanje organizacija civilnog društva u proces izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja jer je proces već u toku.
Tekst Odgovora

12.07.2023. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem mejla dostavlja nam odgovor i na drugi Zahtev za informaciju od javnog značaja od 30.06.2023. godine, u kome navodi da nije objavljeno obaveštenje o početku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja.
Tekst Odgovora na Zahtev 

12.07.2023. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem mejla dostavlja nam odgovor na Zahtev za informaciju od javnog značaja od 30.06.2023. godine, u kome navodi da nije postojala obaveza da se uradi Ex-ante analiza.
Tekst Odgovora na Zahtev

05.07.2023. Republički sekretarijat za javne politike informisao nas je da je, po našoj molbi, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputio obaveštenje o obavezi uključivanja javnosti u proces izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja.
Tekst Obaveštenja upućen Ministarstvu 
Tekst Odgovora na molbu, upućen udruženju 

30.06.2023. Kako bi skrenuli pažnju na brojne propuste, obratili smo se i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa molbom da se u okviru svojih nadležnosti uključi u proces izrade nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja koji je pokrenut od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Tekst Molbe upućene Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  

30.06.2023. Istog dana, Ministarstvu smo uputili i Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja sa pitanjem da li je i gde objavljeno obaveštenje o početku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu.
Tekst Zahteva  

30.06.2023. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputili smo Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, sa pitanjem da li je urađena Ex-ante analiiza efekata Zakona o dobrobiti životinja, u skladu sa članom 41. Zakona o planskom sistemu.
Tekst Zahteva 

22.06.2023. Nakon što smo od Ministarstva primili Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe, odlučili smo da se da uputimo molbu Republičkom sekretarijatu za javne politike da se uključi u proces izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja.
Tekst Molbe upućene Republičkom sekreatrijatu za javne politike

22.06.2023. Putem mejla, Ministarstvo dostavlja Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe; zapisnik je sastavljen bez dnevnog reda i mimo uobičajenih praksi koje bi omogućile transparentnost. Uz zapisnik, poslat je i prateći materijal, kao i poziv za drugi sastanak Radne grupe; ni za drugi sastanak nije pripremljen dnevni red.
Tekst Zapisnika sa prvog sastanka Radne grupe

15.06.2023. Budući da je prvi poziv za sastanak Radne grupe stigao na dole opisan način, odlučili smo da se ponovo obratimo Ministarstvu upućivanjem Žalbe zbog nedostavljanja Rešenja o formiranju radne grupe u roku predviđenom članom 145. Zakona o opštem upravnom postupku. U obrazloženju Žalbe, ukazali smo na propuste i zahtevali ukidanje oba Rešenja i sprovođenje ponovnog postupka za obrazovanje Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, a u skladu sa: Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, kao i Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.
Tekst Žalbe   

09.06.2023. Putem mejla, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poslalo je na adresu našeg udruženja obaveštenje o održavanju sastanka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja. U prilogu mejla nije dostavljen dnevni red; sastanak je zakazan za 16.06.2023. godine bez obrazloženja zašto se sa sastankom kasnilo, budući da su rokovi za dva zadatka poverena ovom radnom telu već prošla – jedan 31. marta, a drugi 30. aprila 2023. godine.
Tekst Poziva za sastanak Radne grupe

10.04.2023. Iz drugog sektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, još jednom dobijamo odgovor na Zahtev za informaciju od javnog značaja u kome nam se dostavljaju Rešenje o formiranju Radne grupe i i Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o formiranju radne grupe.

07.04.2023. Putem mejla, dobijamo odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povodom Žalbe zbog nedobijanja informacija navedenih u Zahtevu od 20.02.2023. Ministarstvo nas je ovom prilikom obavestilo da nije bio raspisan javni poziv za učešće predstavnika i predstavnica udruženja i drugih organizacija u radu imenovane radne grupe.
Tekst Odgovora Ministarstva  

31.03.2023. Ministarstvo nam putem mejla dostavlja tražena Rešenja.
Tekst Rešenja o formiranju Radne grupe i Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o formiranju radne grupe

30.03.2023. Kako ni na adresu udruženja, ni na adresu naše članice koja je imenovana u Radnu grupu nije stiglo Rešenje o formiranju ovog radnog tela, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućujemo novi Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, putem kojeg tražimo da nam dostave Rešenje doneto 17.02.2023., kao i dopunu Rešenje od 23.02.2023. godine.
Tekst Zahteva 

30.03.2023. U skladu sa sugestijama dobijenim od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nakon dobijanja odgovora na Zahtev za informacije od javnog značaja, odlustali smo od Žalbe protiv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zbog nepostupanja organa.
Tekst Obaveštenje o odustajanju od Žalbe 

30.03.2023. Kako u odgovoru Ministarstva nismo dobili sve tražene informacije, istog dana pripremili smo i poslali Povereniku novu Žalbu protiv Ministarstva zbog nedobijanja traženih informacija.
Tekst Žalbe zbog nedobijanja traženih informacija 

27.03.2023. Putem mejla dobijamo delimičan odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za naš Zahtev za informacije od javnog značaja podnet 20.02.2023. godine. Ministarstvo nas je informisalo: da je 17.02.2023. godine doneto Rešenje o formiranju Rane grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, da je 23.02.2023. godine sačinjeno Rešenje o dopuni ovog Rešenja, kao i da se naveneo rešenje ne objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije već se dostavlja članovima grupe.
Tekst Odgovora Ministarstva  

08.03.2023. Kako Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u zakonskom roku od 15 dana nije odgovorilo na naš Zahtev, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućujemo Žalbu protiv Ministarstva.
Tekst Žalbe

20.02.2023. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućujemo Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, putem kojeg ih molimo da nam dostave sledeće odgovore:
– Da li je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 17.02.2023. godine donela Rešenje o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja?
– Da li je bio raspisan Javni poziv za učešće predstavnika i predstavnica udruženja i drugih organizacija u radu Radne grupe? Ukoliko jeste, kog datuma i na koji način je ovaj Javni poziv bio objavljen?
Tekst Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja

18.02.2023. Naše članice neformalno dobijaju na uvid fotografiju Rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja. U ovom Rešenju navedeno je da je jedna od članica Radne grupe i članica našeg udruženja, iako nikakav zvaničan poziv za učešće u radu nismo dobili, niti smo imali priliku da popunimo uobičajeni obrazac prijave za učešće predstavnika/ca civilnog sektora u radu posebnih radnih tela Vlade Republike Srbije.

– – – – – – – – – –

Kratak prikaz Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Kako je u uvodnom članu definisano, Zakonom o dobrobiti životinja “uređuje se dobrobit životinja, prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, odnosno preduzetnika, za dobrobit životinja, postupanje sa životinjama i zaštita životinja od zalostavljanja, zaštita dobrobiti životinja pri lišavanju života, držanju, uzgoju, prometu, prevozu, klanju i sprovođenju ogleda na životinjama, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu i dobrobit životinja”.

Dobrobit životinja odnosi se na “životinje koje mogu da osete bol, patnju, strah i stres, i to naročito na:

– životinje koje se koriste u proizvodne svrhe,
– životinje koje se koriste u naučnoistraživačke, biomedicinske i obrazovne svrhe,
– životinje koje se koriste za izložbe, takmičenja, priredbe i druge oblike javnog prikazivanja,
– životinje za rad i službene životinje,
– kućne ljubimce,
– napuštene i izgubljene životinje,
– divlje životinje u zatočeništvu.”
Odredbe Zakona o dobrobiti životinja ne odnose se na divlje životinje u prirodnim staništima, jer se njihova zaštita, lov, korišćenje i raspolaganje uređuju drugim, u uvodu pomenutim, zakonima.

Nakon navođenja osnovnih načela od kojih se pošlo prilikom definisanja zakonskih odredbi, dato je pojašnjenje izraza i termina koji su u ovom aktu upotrebljeni. Zakon je podeljen u sedam poglavlja: Osnovne odredbe, Opšta zaštita dobrobiti životinja, Posebna zaštita dobrobiti životinja, Udruženja i organizacije u oblasti zaštite dobrobiti životinja, Nadzor, Kaznene odredbe, Prelazne i završne odredbe.

Od podzakonskih akata koji su predviđeni Zakonom, prema informacijama dostupnim na portalu Pravno informacioni sistem Republike Srbije doneti su:

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje (donet 2012. godine)
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje (donet 2012. godine; izmene i dopune 2021. godine)
Pravilnik o obrascu i sadržini plana prevoza, kao i načinu prevoza životinja kojim se obezbeđuje zaštita života i dobrobiti životinja (donet 2011. godine)
Pravilnik o sadržini ovlašćenja za prevoz životinja, kao i o elementima za određivanje dužeg i kraćeg prevoza životinja (donet 2011. godine)
Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju mesta za utovar, pretovar i istovar životinja, mesta za odmor i kontrolne stanice (donet 2010. godine)
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta (donet 2010. godine)
Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja Registra prevoznika životinja (donet 2010. godine)
Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu (donet 2010. godine)
Pravilnik o uslovima za upis u Registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama (donet 2010. godine)
Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja, kao i programu obuke o dobrobiti životinja tokom klanja (donet 2010. godine)
Pravilnik o uslovima u pogledu prevoznih sredstava u kojima se prevoze životinje (donet 2010. godine)
Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama (donet 2010. godine; izmene i dopune 2020. godine)

Zakonom je predviđeno i vođenje određenog broja službenih registara; na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u julu mesecu 2023. godine javno su bili dostupni (i to samo u formi excel tabele, bez navedenih bližih informacija makar o datumu ažuriranja pregleda):

– Registar prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce
– Registar za oglede na životinjama
– Registar odgajivačnica
– Registar pansiona
– Zoološki vrt.
Zakonom je predviđeno i vođenje Registra prevoznika životinja i Registra lica za obuku životinja, ali oni nisu javno dostupni na internet prezentaciji Ministarstva.

 

I iz ovog kratkog prikaza jasno je da Zakon pokriva velik broj specifičnih obasti života životinja i ljudskog delovanja, posebno onog koji obavljaju pravna i fizička lica u poslovnoj sferi.

Ministarstvo je 2015. godine, sa ciljem harmonizacije propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije, najavilo rad na “pripremi za postupak izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja”, ali se ovaj proces nije sproveo.

Kako je od 2009. godine, kada je Zakon donet, došlo do značajnih promena koje se tiču kreiranja i usvajanja dokumenata javnih politika, usvojen je, izmenjen i/ili dopunjen velik broj pratećih zakona i podzakonskih akata, izmenjen je zakonski okvir delovanja brojnih aktera koji su Zakonom obuhvaćeni, i drugo, generalni stav udruženja “POP – podrška, obrazovanje, pravo”, gledano sa strane prava i pravnog sistema, jeste da je postojeći Zakon o dobrobiti životinja potrebno unaprediti i usaglasiti.

U okviru delokruga našeg dosadašnjeg rada, a to je pre svega oblast brige, zaštite i dobrobiti napuštenih i izgubljenih životinja, kroz praksu i komunikaciju sa kolegama i koleginicama, posebno bismo izdvojili sledeće teme koje zahtevaju preciznija i potpunija zakonska rešenja:
kaznena politika – od neizostavne primene postojećih propisanih kazni, preciznijeg definisanja pojedinih radnji koje nisu/ne bi smele da budu dozvoljene, do povećanja iznosa kazni koje su predviđene za fizička lica;
obaveza jedinice lokalne samouprave da donese Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na svojoj teritoriji – u postojećim odredbama Zakona nisu precizirani sadržina, obim, ni vreme trajanja ovog dokumenta, a kako je u međuvremenu usvojen Zakon o planskom sistemu, ovu odredbu je neophodno uskladiti i sa ovim propisom.