O NAMA

 

Udruženje „POP – podrška, obrazovanje, pravo“ osnovano je u aprilu 2022. godine, kao nevladino i neprofitno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne pravde, obrazovanja, zaštite dobrobiti životinja, rada sa decom i mladima, ekološke pravde, zaštite životne sredine i društvenog aktivizma.

“POP” su osnovale aktivistkinje sa višegodišnjim iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju, kreiranju predloga javnih politika, istraživačkom radu, radu sa decom i mladima, neformalnom obrazovanju i javnom zagovaranju.

Smatramo da samo udruženim delovanjem i primenom znanja i iskustva koje imamo u različitim oblastima možemo da ostvarimo ciljeve ka kojima stremimo, a to su:

– istraživanje i afirmacija socijalne pravde kao načela društvene integracije;
– podsticanje individualnog i društvenog razvoja realizovanjem obrazovnih programa baziranih na aktivnim metodama učenja;
– podizanje svesti zajednice o dobrobiti i pravima životinja i aktivna podrška u kreiranju i sprovođenju mehanizama zaštite;
– podsticanje i razvoj kreativnog mišljenja kod dece kroz organizovanje različitih programa i izradu i izdavanje edukativnih materijala;
– osnaživanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom razvoju i razvoju društva pružanjem podrške u ralizaciji njihovih ideja i aktivnosti;
– kreiranje i realizacija aktivnosti na polju očuvanja, zaštite i unapređenja životne sredine, ekološke pravde, ekološkog prava i dostizanja ciljeva održivog razvoja;
– unapređenje informisanosti i znanja aktera društvene zajednice i afirmacija društvenog aktivizma.

“POP” okuplja sve one koji su vođeni idejom da uređenje društvenog života u skladu sa načelima pravde, jednakosti i građanskih sloboda nije nedostižan ideal, već preka potreba koja podrazumeva dostizanje istog dostojanstva i jednakih mogućnosti za život, aktivne društvene i političke participacije svakog pojedinca i pojedinke, brinući o drugim živim bićima i neposrednom okruženju.

Osnivačice udruženja su: Ivana Milovac, Višnja Nežić i Tijana Radivojević.

DOKUMENTI

Statut udruženja
Rešenje o upisu u registar udruženja
Strateški plan udruženja za period 2024 – 2026. godina (sa Operativnim planom za 2026. godinu)