Iako je Republika Srbija u poslednjih desetak godina reformisala i osavremenila i javnu upravu i postupke u oblastima planiranja, zakonodavstva i uređenja sfere javnih politika, pojedini doneti pravni akti nisu dovoljno precizni, što za posledicu ima da se mehanizmi za šire učešće javnosti u postupcima donošenja odluka ne primenjuju dosledno, a sami procesi izrade i/ili izmene propisa i drugih dokumenata ne sprovode potpuno transparentno.

Budući da udruženje “POP – podrška, obrazovanje, pravo” svoje ciljeve ostvaruje i u sferi zaštite dobrobiti životinja, od februara do jula meseca bili smo, kroz mehanizam Radne grupe, direktno uključeni u deo procesa izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Od samog početka, primetili smo da proces ima dosta manjkavosti i doneli odluku da, koristeći dostupna pravna sredstva, prikupimo potrebne informacije, ukažemo i zaustavimo aktivnosti koje se ne vode na propisan i zakonit način. Deo postupaka koje smo pokrenuli još je u toku.

Sve ono što smo do sada isprobali u praksi i što verujemo da može ohrabriti organizacije civilnog društva i pojedince/ke da se spremnije uključe u slične aktivnosti, objedini smo u info-priručniku – od toga kako smo se našli u Radnoj grupi za izradu nacrta izmena i dopuna zakona, šta smo morali i/ili želeli da uradimo kako bismo utvrdili da li je proces koji vodi ministarstvo transparentan i zakonit, do mehanizama i alata koje smo koristili.

U publikaciji se mogu pronaći i primeri predstavki koje smo, koristeći dostupna pravna sredstva, upućivali državnim organima jer su upravo modeli dopisa ono što je često nedovoljno dostupno, a smatramo da zainteresovanima koji nisu iz pravne struke ili administracije može biti od koristi.

Publikacija je dostupna u elektronskom formatu, na sledećem linku:
INFO-PRIRUČNIK: Kako smo reagovali na nepravilnosti u procesu izmene zakona?

Info-priručnik “Kako smo reagovali na nepravilnosti u procesu izmene zakona?” nastao je u okviru projekta “Kako uticati na transparentan i zakonit rad organa državne uprave?”, koji je realizovan uz podršku Trag fondacije, u okviru programa Mobilizacijski fond.