Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Grada Novog Sada u avgustu mesecu 2022. godine raspisala je javni poziv za učešće predstavnika i predstavnica udruženja mladih i za mlade i drugih subjekata omladinske politike u procesu izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine.

Budući da je omladinski rad i rad sa mladima jedna od oblasti kojom se aktivno bavimo, te da naše članice imaju dugogodišnje iskustvo u procesima izrade strateških dokumenata na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou, doneli smo odluku da se naše udruženje odazove na ovaj poziv. Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu LAP-a doneto je 7. oktobra; ispred udruženja “POP – podrška, obrazovanje, pravo” za članicu je imenovana Višnja Nežić.

Proces izrade dokumenta, na osnovu odobrenog projekta “Izrada, donošenje i promocija Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine”, vodilo je udruženje “Evropski omladinski centar Vojvodine”. Od novembra do maja meseca 2023. godine ukupno su odražane tri sednice Komisije; naše udruženje sugestijama i predlozima potrudilo se da da konstruktivan doprinos procesu. Nažalost, svega je jedan naš predlog – da se u finalni tekst unese i određenje vezano za rodno osetljiv jezik, usvojen te smo doneli odluku da glasamo protiv usvajanja predloženog dokumenta.

Javna rasprava sprovedena je u periodu od 3. do 22. maja 2023. godine; u okviru ovog procesa još jednom smo uputili sugestije i komentare na predloženi tekst, i to: da se period važenja dokumenta uskladi sa Odlukom o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, kao i  da se aktivnosti monitoringa i evaluacije usaglase i organizuju u skladu sa važećim propisima. Predlozi ni ovaj put nisu prihvaćeni.

Dokument Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine Skupština Grada usvojila je 30. juna 2023. godine.

Rešenje o obrazovanju Komisije
Predlog zapisnika – Prva sednica
Predlog zapisnika – Druga sednica
Predlog zapisnika – Treća sednica
Izveštaj sa Javne rasprave (sa našim predlozima)